خارج از کمپ

!درخواست نامه برای کار و زندگی کردن در خارج از کمپ- برای همه

بیانیه توسط تریمپولین حوس که یک اورگان متشکل از پناهجویان و باشندگان دانمارکی میباشد برای حکومت دانمارک که وعده نموده بود تا پناهجویان را اجازه زندگی در بیرون از کمپ و اجازه کار را برای شان دهند.

ما مردم هستیم که در کشور دانمارک درخواست پناهندگی میدهیم. ما از شکنجه ها، اذیت ها و از نا امنی ها فرار نموده،  راهی اینجا شدیم که شما حتا نمیتوانید تصور کنید. که نخواهد چنین حالتی بالای شما آمده باشد؟

ما هم انسان هستیم در قید کمپ که دور از زندگی روزمره و در یک فضای دور از جامعه بدون اعفای وظیفه و تحصیل زندگی میکنیم. ما از مهارت خاص برخوردار هستیم، تجربه کافی داریم، توانائی را نیز داریم، اما مارا غیر فعال و خانه نیشین کردند که فقط انتظار و انتظار. پریشانی و نا امیدی تنها مشکل روحی میباشد که ما خودرا مثل زندانی ها احساس میکنیم. ولی زندانیان کم از کم میدانند که یک روزی ایشان آزاد میشوند.

ما هم باشندگان دیگری دانمارکی میگوئیم، “همچنان این مشکل ما است!” ا همه در یک فضا با همدیگر زندگی میکنیم و تا هنوز بعضی های ما از کمک جلوگیری میکنیم. بعد از بسیار صحبت ها در مورد یک جا شدن که قابل ملاحضه میباشد، چیقدر پول را به جدا شدن و انزوا قرار گرفتن اینها به مصرف میرسانیم. این یک ضایع و ضایع زحیاتی میباشد.

سیستم پناهندگی دانمارک یکی از پیچیده ترین سیستم در اروپا میباشد. این یک سیستم است که زندگی اکثریت را خراب میکند. دوستان در نیمه شب دستگیر میشود و ردمرز میشود. بسیاری از حقوق دانان حراس دارند که آنها به کشوری که شکنجه میشود و یا مناطق ناامن که جان شان در خطر میباشند برگشتانده میشود. این سیستم پوچ و غیر عادلانه میباشد.

وعده ای داده شده، (قانون جدید) برای پناهجویان که باید بعد از مدت 6 ماه خارج از کمپ زندگی کنند و اجازه کار برای شان داده شود، که این بسیار یک مرحله مهم و حرکت در مسیر مثبت میباشد. اگرچه درخواست ما از حکومت این است که این وعده و یا قانون را بالای تمام پناهجویان تطبیق کنند.

ما همه با همدیگر آینده خویش را میسازیم. هیچکدام ما نمیخواهیم که تنها بمانیم نه در یک کمپ به انزوا کشیده و نه به یک کشور انزوا طلب. ما میخواهیم که به زودترین وقت که بعد از سپری نمودن 6 ماه در کمپ میباشد، تمام پناهجویان باید از حقوق زندگی در خارج از کمپ و اجازه کار برای شان برخوردار شوند.

تریمپولین حوس و دوستان

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>